§ 1 Wprowadzenie:

1. Sklep internetowy Okajoka.eu, dostępny pod adresem internetowym www.okajoka.eu, prowadzony jest przez Krzysztof Pijar prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Okajoka.eu Krzysztof Pijar.

NIP: 5170032786 REGON: 180858074.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje:

1. Konsument -­ osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca ­- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Okajoka.eu Krzysztof Pijar NIP: 5170032786 REGON: 180858074.

3. Klient ­- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca -­ osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep ­- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.okajoka.eu.

6. Umowa zawarta na odległość -­ umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin ­- niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie -­ oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto­ - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji -­ formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt ­- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży ­ umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem:

1. Adres Sprzedawcy: ul. Władysława Broniewskiego, nr 11, lok. 26, 35-222 Rzeszów. 

2. Adres e-­mail Sprzedawcy: esklep@okajoka.eu

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 733913396

4. Numer fax. Sprzedawcy: brak

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ALIOR BANK

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach:

Poniedziałek-Piątek: od godziny 7.00 do 21.00

Sobota: od godziny 9.00 do 21.00

Niedziela: -

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

A. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

B. Aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail);

C. Włączona obsługa plików Cookies;

D. Zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne:

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie:

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, email i hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie login i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia:

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub nie.

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-­mail.

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności:

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

- przesyłka kurierska za pośrednictwem firm DPD 

- bezpośredni odbiór w siedzibie firmy, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sklepem i ustaleniu terminu odbioru.

2. Klient może skorzystać z metody płatności:

- płatność przelewami online i kartami oraz przelewem tradycyjnym PRZELEWY24, TPAY i PAYPAL.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży:

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

b. płatności usługą PayPal, Klient winien dokonać opłaty przy składaniu zamówienia, jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana w terminie 3 dni, zamówienie zostanie anulowane;

c. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę;

- w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e­-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,

- w przypadku płatności na konto Sprzedawcy – w terminie 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy,

- w przypadku usługi dotpay.pl lub PayPal – w terminie 4 dni roboczych.

5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ­ od dnia uznania rachunku bankowego. 

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy:

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-­mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy ­ dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e­-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz poda dokładny adres do zwrotu przesyłki (Sprzedawca posiada kilka magazynów na terenie Polski).

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w korespondencji potwierdzenia przyjęcia formularza zwrotu towaru ( produkty wysyłane są z różnych magazynów na terenie Polski), nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, ··§ 11 Reklamacja i gwarancja:

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dołączyć zdjęcie ukazujące wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ustalone ze Sprzedawcą.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

a. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym:

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, ·Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie;

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe:

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw ­ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny:

1. Klauzula zgodna z RODO:

a. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO –

informujemy, że:

a. Administratorem Twoich danych jest firma Okajoka.eu Krzysztof Pijar z siedzibą w

ul. Władysława Broniewskiego, nr 11, lok. 26, 35-222 Rzeszów.

NIP: 5170032786 REGON: 180858074;

b. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem

Ochrony Danych w sprawach ochrony  swoich danych osobowych.

poprzez formularz kontaktowy na stronie (https://okajoka.eu/kontakt),

pod adresem e-mail: esklep@okajoka.eu, pod numerem

telefonu +48 733 913 396  lub pisemnie na adres naszej siedziby,

wskazany w pkt. a;

c. Cele i podstawy przetwarzania.

2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

a. W celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na

przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

b. W celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru

usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych

produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o

naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio

(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich

potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

3. Prawo do sprzeciwu

a. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są

nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane

będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczeń.

b. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu

bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy

przetwarzania danych w tym celu.

4. Okres przechowywania danych

a. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego

naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż

zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub

ustalimy, że się zdezaktualizowały.

b. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej

umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych

oraz 5 lat w przypadku osób prawnych. 

c. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą

przechowywane do chwili wycofania zgody.

5. Odbiorcy danych

a.  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,

czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.];

b. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom

pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji

marketingowych,

– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne,

audytowe, pomoc prawną;

6. Innym administratorom danych przetwarzających dane

we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje

płatnicze, i instytucje finansowe),

– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie

lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny,

program lojalnościowy),

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. Prawo do przenoszenia danych;

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny

do realizacji usług lub zawarcia umowy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

a. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy]

podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z

uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów

znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na

poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.

Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o

modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane

w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność

produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie,

sposób prezentacji oferty itp.;

b. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające

na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych

Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów

dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub

wiarygodności.;

c. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu

przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa,

niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów

rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

d. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów

marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień

odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.


Sklep internetowy z odzieżą, z zabawkami, z książkami, sklep internetowy sportowy - tylko sprawdzone produkty najlepszych marek.