1. Klauzula zgodna z RODO:

a. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO –

informujemy, że:

a. Administratorem Twoich danych jest firma Okajoka.eu Krzysztof Pijar z siedzibą w

ul. Władysława Broniewskiego, nr 11, lok. 26, 35-222, Rzeszów.

NIP: 5170032786 REGON: 180858074;

b. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem

Ochrony Danych w sprawach ochrony  swoich danych osobowych.

poprzez formularz kontaktowy na stronie (www.okajoka.eu/kontakt),

pod adresem e-mail: esklep@okajoka.eu, pod numerem

telefonu +48 733 913 296  lub pisemnie na adres naszej siedziby,

wskazany w pkt. a,

c. Cele i podstawy przetwarzania.

2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

a. W celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na

przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

b. W celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru

usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych

produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o

naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio

(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich

potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,

3. Prawo do sprzeciwu

a. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych

istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są

nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane

będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczeń.

b. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu

bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy

przetwarzania danych w tym celu,

4. Okres przechowywania danych

a. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego

naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż

zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub

ustalimy, że się zdezaktualizowały.

b. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej

umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych

oraz 5 lat w przypadku osób prawnych. 

c. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą

przechowywane do chwili wycofania zgody,

5. Odbiorcy danych

a.  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,

czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.];

b. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom

pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji

marketingowych,

– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne,

audytowe, pomoc prawną,

6. Innym administratorom danych przetwarzających dane

we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje

płatnicze, i instytucje finansowe),

– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie

lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny,

program lojalnościowy),

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. Prawo do przenoszenia danych;

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny

do realizacji usług lub zawarcia umowy,

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

a. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy]

podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z

uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów

znajdujących się w koszyku sklepowym, długość przebywania na

poszczególnych kartach sklepu, wysokość złożonego zamówienia.

Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o

modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane

w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność

produktów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w sklepie,

sposób prezentacji oferty itp.;

b. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające

na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych

Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów

dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub

wiarygodności.;

c. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu

przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa,

niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów

rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

d. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów

marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień

odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.